“Ndingumfana osemncinci, kodwa ndizibonile izinto”

- Qambela, Gcobani