Bawo wethu osezulwini

- Zulu church choir, Composer not specified, Dargie, Dave