"6% for who Blade awunyi perhaps?"

- Thomas, Cornelius